Stowarzyszenie Apertus powstało w 2013 r. Zgodnie z nazwą głównym celem stowarzyszenia jest otwarcie się na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stowarzyszenie wspomaga działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, którego uczniowie (niepełnosprawni intelektualnie), rodzice, dyrekcja oraz kadra są głównymi członkami organizacji. Silną grupę członków stanowią także niepełnosprawni absolwenci. Prezesem Stowarzyszenia jest pan Rafał Dirbach – rodzic dziecka z autyzmem.

Działalność Apertusa opiera się na pracy społecznej członków, którzy organizują wiele cennych akcji dla osób niepełnosprawnych oraz środowiska lokalnego. Dzięki współpracy ze szkołą stowarzyszenie bezpłatnie wykorzystuje bazę dydaktyczną i rekreacyjną, sale terapeutyczne, ogród sensoryczny wraz z krytą pływalnią należącą do szkoły. Stowarzyszenie aktywnie współdziała z władzami lokalnymi i państwowymi, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, osobami prywatnymi. Zajmuje się promowaniem zdrowego trybu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów i turnusów rehabilitacyjnych.

Ponadto Apertus posiada szeroką ofertę zajęć rozwijających zainteresowania pozaszkolne

młodzieży z niepełnosprawnością, a także organizuje kursy i szkolenia skierowane do członków stowarzyszenia pracujących z młodzieżą. Stowarzyszenie poszerza horyzonty niepełnosprawnej młodzieży i osobom dorosłym, rodzicom oraz nauczycielom.

Stowarzyszenie cyklicznie prowadzi kampanie społeczne w środowisku lokalnym na temat wsparcia młodzieży niepełnosprawnej., na temat autyzmu, ekologii i zdrowia psychicznego. Jest godnym zaufania partnerem, czego dowodem jest udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach. Stowarzyszenie wraz ze szkołą nawiązało trwałą współpracę Zakonem Maltańskim Św. Jana na Malcie, co przyczyniło się do realizacji wspólnych projektów z udziałem młodzieży niepełnosprawnej na Malcie. Zyskało to duże uznanie Ambasady Malty w Polsce. Członek Stowarzyszenia Beata Lebek wzięła udział w pracach grupy roboczej nad inicjatywą Komisji Europejskiej skierowaną do grup defaworyzowanych i potrzebujących wsparcia. „The Network of Role Models”. Głównym celem inicjatywy jest powołanie sieci osób i instytucji –wzorów do naśladowania, które mogłyby zainspirować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, tj. ubóstwem, bezrobociem.

Od kilku lat realizuje różnorodne projekty, ponieważ niepełnosprawni członkowie i adresaci działań stowarzyszenia wymagają adekwatnego wsparcia polegającego na rozwinięciu umiejętności komunikowania się z otoczeniem, budowania relacji, samoakceptacji, pokonywania lęków i słabości, wyrażania potrzeb i emocji, a także poprawy sprawności ruchowej i manualnej, koordynacji, kształtowania procesów poznawczych

a także rozwijaniu umiejętności i cech osobowościowych wspierających ich funkcjonowanie w różnych rolach społecznych i środowiskach.

Swoje doświadczenie stowarzyszenie Członkowie stowarzyszenia to w dużej części wykwalifikowana kadra nauczycieli, instruktorów na co dzień pracująca z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Należą do nich także psycholog, pedagog oraz wielu terapeutów: Integracji Sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapeuta metody Halliwick – aquaterapia; instruktor pływania, rehabilitant ruchowy, rehabilitant metody Wojty i Bobath, doradca zawodowy, edukator bezpieczeństwa, instruktor pierwszej pomocy, arteterapeuta, sensoplastyk. Ważną rolę odgrywają także członkowie – właściciele małych lokalnych zakładów pracy, w których młodzież może przygotowywać się do wejścia na rynek pracy. Stowarzyszenie stara się organizować kursy i szkolenia, w ramach których instruktorzy, nauczyciele, młodzież niepełnosprawna podnosi swoje kompetencje, kwalifikacje czy umiejętności interpersonalne.

Z uwagi na duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł, w Stowarzyszeniu działa liczne grono osób mających zarówno predyspozycje, jak i kwalifikacje do realizacji projektów, w tym również do realizacji projektów Erasmus+

Natomiast członek Stowarzyszenia Joanna Rachel w roku 2018 wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu w Reykjaviku na temat wymiany doświadczeń młodzieży niepełnosprawnej w Europie, gdzie nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Íþróttafélagið Ösp z Reykjaviku (Islandia), której następstwem była realizacja w 2019r. wspólnego projektu Erasmus+ zakończonego sukcesem i bardzo pozytywną oceną ekspertów. 

Stowarzyszenie liczy ok. 80 członków.

    Prezentacja Stowarzyszenia.

Search