logo pfron

 

W kwietniu b. r. rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego przez PFRON, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 30 osób z niepełnosprawnościami, głównie dzieci, przez wzrost sprawności psychoruchowej, rozwój umiejętności komunikowania się z otoczeniem, budowania relacji, samoakceptacji, pokonywania lęków i słabości i wyrażania emocji w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości oraz w oparciu o Indywidualny Plan Działań.

W celu zakwalifikowania dziecka do udziału w projekcie należy pobrać ze strony stowarzyszenia kartę rekrutacji, wypełnić, a następnie złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20 kwietnia 2021r. Warunkiem zakwalifikowanie dziecka jest potrzeba wskazanie wynikające z diagnozy potrzeb dziecka do określonych zajęć oraz posiadanie ważnego Orzeczenia o Niepełnosprawności.

Projekt zostanie zrealizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi p/Kępnem, która dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną.  Weźmie w nim udział 30 osób – w większości uczniów ZSS. Czas trwania projektu zaplanowano od kwietnia 2021 do końca marca 2022.

W ramach projektu odbywać się będą następujące działania: terapia integracji sensorycznej (SI), rehabilitacja wg koncepcji Halliwick, sensoplatyka, rehabilitacja ruchowa, surdopedagogika, logopedia, terapia neurotaktylna, zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, zajęcia taekwondo. Terapia SI, rehabilitacja wg koncepcji

Halliwick, rehabilitacja ruchowa, surdopedagogika, logopedia i terapia neurotaktylna prowadzone będą indywidualnie dla każdego uczestnika, natomiast sensoplastyka, taekwondo oraz zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w formie zajęć grupowych. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania indywidualnie z hipoterapii prowadzonej w pobliskim ośrodku hipoterapeutycznym w Parzynowie.

Dzięki udziałowi w projekcie poprawi się kondycja psychofizyczna dzieci i rozwiną umiejętności niezbędne dla zwiększenia ich samodzielności niezbędnej w procesie rehabilitacji społecznej. Projekt będzie realizowany przez doświadczony zespół oligofrenopedagogów posiadających dodatkowe kwalifikacje w zakresie prowadzonych form rehabilitacji oraz instruktorów taekwondo. W ramach projektu zakupione zostaną także drobne  pomoce dydaktyczne oraz niezbędne materiały eksploatacyjne. 

W realizacji działań projektowych pomagać będą wolontariusze, a nadzór nad całością pełnić będzie koordynator projektu oraz zarząd stowarzyszenia.

 

Formularz zgłoszeniowy.

Search